Procediment sancionador

Sancionar de forma reglada les las infraccions administratives en matèria de ports competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini màxim per a la resolució

Un any pels procediments ordinaris i sis mesos pels procediments abreujats.

Termini màxim per a la notificació

Els terminis màxims per a la resolució i notificació són d'un any pels procediments ordinaris i sis mesos pels procediments abreujats.

Silenci administratiu

Caducitat del procediment

Forma d'iniciació

D'ofici o instància de part

Fi de la via administrativa

No

NORMES DE REGULACIÓ

  • Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora.
  • Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i Ordenança per la qual s'aproven les sancions aplicables en matèria d'estacionament i trànsit de vehicles en els ports de gestió directa (BOIB núm. 29 de 28 de febrer de 2013).

Òrgans competents per resoldre

  • Director gerent de Ports de Illes Balears per a la imposició de multes  fins a 9.000 euros.
  • Director general de Ports i Aeroports per delegació del Consell d'Administració (BOIB núm. 44 de 01/04/2008)  per imposició de multes fins a 100.000 euros.
  • Consell de Govern quan la quantia sigui igual o superior a 100.000 euros.

Centres

Oficines de Ports de les Illes Balears

C/ Vicente Tofiño, 36 Coll de'n Rabassa

07007  Palma

Tel.: 902 024 444 - Fax: 902 024 000

Per presentar al·legacions descarregar documentació aquí

telèfon d'ajuda

902 024 444

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB