ANNEX II - NOTA LEGAL – WEB DE PORTS DE LES ILLES BALEARS


INFORMACIO LSSI

Aquesta pàgina web és propietat de l'ens públic PORTS DE LES ILLES BALEARS, creat i regulat per la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, amb domicili al carrer Vicente Tofiño, 36 de Palma, Illes Balears, i amb C.I.F.  Q0700499G.

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris l’adreça electrònica següent on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions: info@portsib.es

Aquesta web serveix per facilitar l'accés públic a la informació de què disposa, de conformitat amb la finalitat institucional i l'exercici de les funcions que són conferides a PORTS DE LES ILLES BALEARS, en aplicació de la normativa indicada abans. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina, el nom de domini, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació continguts són titularitat de l’empresa referida, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L'usuari es compromet, en compliment de l'establert en la Llei de propietat intel·lectual, a mantenir la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació o alteració contra ella que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyscapte de la seva reputació. Així mateix, es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació d’aquesta pàgina a través de qualsevol mitjà i suport sense autorització prèvia per escrit del seu titular. 

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Mitjançant l'acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.
 
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Utilització de la web

L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, PORTS DE LES ILLES BALEARS, no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D'igual manera, PORTS DE LES ILLES BALEARS no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers. 

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre usuari i PORTS DE LES ILLES BALEARS.

En conseqüència, PORTS DE LES ILLES BALEARS no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web. 

Continguts de la web i enllaços

PORTS DE LES ILLES BALEARS
 es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellam que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis. 

Suspensió temporal de l'accessibilitat de la web

PORTS DE LES ILLES BALEARS es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de PORTS DE LES ILLES BALEARS sobre això.

telèfon d'ajuda

902 024 444

Contratación pública

Toda la información de la contratación en la web del CAIB o en la plataforma de contratación del sector público