Notícies

Anunci de informació pública del projecte d'ordre pel qual s'aprova el plec de condicions generals per a l'atorgament de concessions per a l'ocupació del domini públic portuari de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La conselleria de Turisme i Esports ha acordat iniciar la tramitació de l'ordre per la qual s'estableixen les condicions generals per a l'atorgament de concessions sobre domini públic portuari; adaptada a les previsions de la Llei 10/2005, de Ports de les Illes Balears i a les necessitats actuals del sistema portuari.

Llegir noticia