Ports IB culmina l'expedient de legalització del port esportiu de Can Picafort amb el reconeixement final de la instal·lació

19/09/2013, 09:45

La tasca desenvolupada permet posar fi a un expedient iniciat en 1982.

L'ens públic PortsIB ha formalitzat el reconeixement final del port esportiu de Can Picafort després que hagi conclòs l'expedient de legalització de la instal·lació portuària i s'hagin efectuat les obres necessàries per a esmenar les irregularitats i discrepàncies entre el projecte original, datat en 1982, i que va servir de base per atorgar la concessió, i l'estat actual del port.

Per aquest motiu, el director gerent de PortsIB, David Gómez s'ha desplaçat fins a les instal·lacions del recinte portuari per assistir a la signatura amb què s'ha formalitzat el reconeixement final del port esportiu de Can Picafort. Igualment, tècnics de PortsIB han comprovat que les últimes obres efectuades, i relatives a l'edifici social, on s'ubiquen els despatxos de direcció i oficines i els serveis higiènics sanitaris, es trobaven en bon estat i eren aptes per a prestar els serveis pels quals s'havien realitzat.

Cal destacar que les obres de l'edifici social se sumen a les ja efectuades i concloses a l'agost de 2012 relatives a la rehabilitació de banys, a la pavimentació del moll adossat al dic, a la rehabilitació de les casetes adossades a la dàrsena interior, a l'ordenació del trànsit, aparcaments i usos de l'esplanada de varada, a l'habilitació d'un sistema de recollida i filtratge de les aigües de l'esplanada o la previsió d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals, entre d'altres.

D'altra banda, el concessionari podrà instar el procés relatiu a la sol·licitud de nou títol concessional en base a la Llei de Ports, mitjançant la presentació del corresponent projecte tècnic en què acrediti la prestació eficaç al port esportiu de Can Picafort dels serveis que es recullen a la llei. Igualment, podrà incloure en el projecte totes les obres de millora i distribució d'usos tendents a incrementar la qualitat dels serveis però que no impliquin modificacions substancials dels existents.El director gerent de Ports IB en el moment de la signatura per al reconeixement final del port esportiu de Can Picafort.