Presentades 7 ofertes per a l'ocupació, gestió i explotació de la instal.lació nàutic-esportiva de l'Escola Nacional de Vela de Calanova

14/06/2013, 16:11

La Conselleria de Turisme i Esports va rebre el passat dimecres, 12 de juny, dia que expirava el termini per a la presentació de proposicions, set ofertes per obtenir la concessió administrativa per a l'ocupació i l'explotació de la instal • lació nàutic-esportiva de l'Escola Nacional de Vela de Calanova.

Ara, la Conselleria de Turisme i Esports constituirà, tal com es recull en el plec de bases, la Mesa d'Obertura i Valoració d'Ofertes que haurà d'analitzar la documentació general aportada pels licitadors i habilitar, si escau, un termini màxim de tres dies hàbils perquè el licitador pugui esmenar els defectes o omissions detectades.

Posteriorment, es convocarà un acte públic en què es procedirà a l'obertura del primer sobre que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables segons un judici de valor. Després de la seva avaluació i després de la sol • licitud dels informes que s'estimin oportuns, es convocarà novament un acte públic per a l'obertura dels sobres que contenen l'oferta econòmica i la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules.

L'adjudicació de la concessió es dictarà en un termini màxim de dos mesos a partir del dia següent de l'obertura de les proposicions.

Cal recordar que l'àmbit de la concessió, que abasta un total de 58.932 metres quadrats, està integrat per les obres i instal • lacions ubicades en terra i mar, així com per l'espai d'aigua.
La concessió s'atorgarà pel termini improrrogable de trenta anys o l'inferior que ofereixi el concessionari i el preu del cànon mínim és de 281.860 euros anuals, quantitat fixada en funció de la valoració actual dels béns, drets i instal • lacions efectuades per l'Administració a efectes d'aquesta licitació i estarà sotmesa a les actualitzacions de l'IPC cada 12 mesos i cada 5 anys a la corresponent valoració del mercat.