OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR UNA NOVA AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'ÚS D'UN LLOC BASE D’AMARRATGE EN ELS PORTS DE ANDRATX, BANYALBUFAR, CIUTADELLA, FORNELLS, PORTOCOLOM, SANT ANTONI I S'ESTANYOL(LLISTA 7ª)

01/10/2012, 12:01

OBERT EL TERMINI PER SOL·LICITAR UNA NOVA AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'ÚS D'UN LLOC BASE D’AMARRATGE EN ELS PORTS DE ANDRATX, BANYALBUFAR, CIUTADELLA, FORNELLS, PORTOCOLOM, SANT ANTONI I S'ESTANYOL(LLISTA 7ª)

 

Per sol·licitar aquesta nova autorització, el titular d'una autorització temporal per a embarcació d'esbarjo no professional (llista 7ª), ha de sol·licitar l'imprès normalitzat en aquesta oficina portuària, emplenar-ho i adjuntar l'original o una fotocòpia acarada de la documentació següent:

 

  • Acreditar estar al corrent de pagament de les Taxes G-5 durant el període de l'actual autorització.

  • Formulari de sol·licitud, degudament emplenat.

  • DNI (o NIE per a estrangers) .

  • Fé de vida i estat (S'haurà de sol·licitar de forma presencial, davant l'Encarregat del Registre Civil del domicili, i per delegació, davant el Jutge de Pau del domicili del subjecte (usuari) al fet que es refereix)

  • A l'efecte de notificació dades del seu domicili habitual així com telèfon de contacte.

  • Full d'assentament de l'embarcació autoritzada, actualitzada l'any 2012 per la Capitania Marítima corresponent o per a embarcacions de nova matriculació Certificat d'Inscripció acompanyat de la declaració de conformitat CE en el qual figuri clarament l'eslora i la màniga de l'embarcació.

  • Resguard de l'ingrés de la taxa (109,38€) per formació d'expedient, obertura i tramitació realitzat a nom del titular del posat base, al compte de SA NOSTRA del port que correspongui en la taula següent:

 

ANDRATX

2051 0099 83 1070004064

RAND

BANYALBUFAR

2051 0099 83 1070004064

RBAN

CIUTADELLA

2051 0099 81 1070004072

RCIU

FORNELLS

2051 0099 81 1070004080

RFOR

PORTOCOLOM

2051 0099 83 1070004007

RPOR

SAN ANTONIO

2051 0099 82 1070004106

RSAN

 

S'ESTANYOL

2051 0099 86 1070003975

RSES

 

Aquesta documentació s'ha de presentar en l'oficina central de de Ports de les Illes Balears (C/ Vicente Tofiño, 36 - Coll d’en Rabassa – 07007 Palma) abans del proper 31 de desembre de 2012 o en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en el seu article 38.4

Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

bEn els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
e) En qualsevol un altre que estableixin les disposicions vigents

 

LA NO PRESENTACIÓ D'UNA NOVA SOL·LICITUD, ABANS DEL 31/12/2012 O LA PRESENTACIÓ DE LA MATEIXA FOS D'AQUEST TERMINI, SUPOSARÀ LA PÈRDUA DEL DRET PREFERENT A OBTENIR UNA NOVA AUTORITZACIÓ I HAURÀ DE PROCEDIR-SE A LA RETIRADA DE L'EMBARCACIÓ.